امروز: شنبه، 31 اردیبهشت 1401

شرکت فشارشکن

خوش آمدید


مغزی متغیر در حرکت اب و فشار

مغزی متغیر در حرکت آب و فشار
 گواهی نامه ثبت اختراع : 
 مجوز ها از شرکت آب و فاضلاب کشور و شرکت های زیر مجموعه آن :
توضیحات مرتبط با دستگاه :

 برای مثال اگر آّ ب ورود به منبع در 24 ساعت 200 متر مکعب باشد و ما بخواهیم به 200 خانه در 24 ساعت یک متر مکعب آب بدهیم این دستگاه توانایی این عمل را به ما می دهد.
 این دستگاه چندین توانمندی دارد :
 1) شیر یک طرفه 
 2) فشار شکن 
 3) تغییر دبی آب
 4) جلوگیری از پمپ گذاری 
 5) در شب ایستاتیک می کند 
 6) جلوگیری از ضربه قوچ 
 7) سالم ماندن کنتور 
 8) جلوگیری از پرت در شبکه به دلیل نظام مند کردن 
 با این دستگاه ارزان قیمت منزلی بدون آب نمی ماند .